فوران دود و خاکستر از دهانه آتشفشان کلبوکو در جنوب شیلی

فوران دود و خاکستر از دهانه آتشفشان کلبوکو در جنوب شیلی

منبع: سایت صنایع سنگ بزرگ پور

[uniplace_links]